Om MIK Friidrott

Riktlinjer

Mälarhöjdens IK Friidrott värdesätter glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. Vi stöttar varandra i med- och motgångar. Dessa riktlinjer gäller i Mälarhöjdens IK Friidrott:

• Alla barn och ledare är lika mycket värda och ska behandlas med respekt. Ingen får diskrimineras.
• Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
• Alla barn har rätt till stöttande vuxna.
• Vi vill att alla barn ska kunna utöva friidrott oavsett bakgrund.
• Vi använder rent spel och verkar mot doping och fusk.
• Inget barn ska utsättas för mobbing, våld eller övergrepp.
• Våra ledare är utbildade för att säkerställa en god kompetens och trygga träningar.
• Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i vår förening.
• Alla ledare och styrelseledamöter lämnar vartannat år in begränsat utdrag ur belastningsregistret.
• Alla ledare och styrelseledamöter skriver under en godkännandeförklaring, där de godkänner föreningens riktlinjer.
• I vår förening arbetar vuxna inte ensamma med barn.
• I vår förening är det viktigt att vuxna tar ansvar.

Policydokument

Riktlinjer Mälarhöjdens IK Friidrott
Riktlinjer och rutiner i Mälarhöjdens IK Friidrott
Blankett för Godkännadeförklaring
Handlingsplan – om något oönskat inträffar

Att vara aktiv/ledare inom Mälarhöjdens Friidrott innebär:

– Att ha kul tillsammans
– Att man tar avstånd från doping, fusk, mobbing och rasism.
– Att ha ett vårdat språk utan kränkande kommentarer, svordomar, könsord mm.
– Att man stöttar varandra i med- och motgångar
– Att komma väl förberedd till träningar och tävlingar
– Att man ger positiv kritik som ska leda till utveckling
– Att man inte öppet kritiserar aktiva, ledare, klubbar och den egna föreningen
– Att man bär klubbens kläder vid tävlingar
– Att man är en god ambassadör för Mälarhöjden Friidrott i träningshallen och på tävlingar.
– Barn och ungdomar ska känna sig trygga i Mälarhöjdens Friidrott.
– Upplever någon att en person har råkat illa ut i föreningen så kontakta en ledare eller styrelsen.

Personuppgifter – GDPR

  1. Det är tillåtet att ha sammanställningar och/eller spridda uppgifter till personer som du behöver ha kontakt med i ditt uppdrag (t ex tränaruppdrag, adminuppdrag eller uppdrag som styrelseledamot).
  2. Sammanställningen kan vara i form av telefonbok, excel-fil, word-fil, kontakter i e-posten
  3. Ett exempel på en sammanställning kan vara uppgifter till aktiva och kontaktuppgifter till deras vårdnadshavare för användande i samband med en träningsresa eller tävling.
  4. I sådana sammanställningar får värdeomdömen inte förekomma.
  5. Sammanställningar måste hållas uppdaterade. Så snart du får veta att en uppgift inte längre stämmer ska den rättas eller tas bort. Oavsett ska sammanställningar gås igenom en gång per år och inaktuella uppgifter ska tas
  6. Om sammanställningen ska innehålla information om hälsa, t ex allergier eller mediciner, då måste ett samtycke inhämtas. Samtycket ska noteras i dokumentet  och  den  som  lämnat  det ska informeras om att det när som helst kan tas tillbaka. Sker det måste informationen genast
  7. Uppgifter om hälsa får endast förekomma när det är nödvändigt d v s fyller ett tydligt
  8. Det är tillåtet att lämna ut en kontaktuppgift till någon som du behöver hänvisa vidare till om  uppgiften  är offentlig.